ee gb

PATEE 2020 - 2023

                                   

 

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 

Projekti akronüüm: PATEE
Kestvus: 01.01.2020 - 31.08.2023
Projekti kogueelarve: 375 133,00 €

Juhtpartner:

Projektipartnerid:

*Partnerid vastutavad projekti elluviimise eest ühiselt.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi (PATEE) tegevused Saaremaal perioodil 2020-2023. a. toetuvad Saare maakonna arengustrateegiale 2019-2030. Peamisteks eesmärkideks on ettevõtlusaktiivsuse säilitamine, uute investeeringute kaasamine, ettevõtete areng ja lisandväärtuse kasv, konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond, kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine ja säilitamine ning noorte ettevõtlusteadlikkuse kasv.

 

Projekti eesmärk ja tulemused:

Maakonna arengustrateegias välja toodud perspektiivikates valdkondades uusi arendusi luues ja olemasolevaid laiendades, suureneb tööhõive ja keskmisest kõrgemat palka saavate inimeste arv. Maakonna ettevõtete, kodanikeühenduste ja avalike organisatsioonide turundusteadlikkus on kasvanud ning uusi teadmisi rakendades panustatakse Saaremaa ühisturundusse laiemalt. Suureneb ettevõtete lisandväärtus ja konkurentsivõime, luuakse uusi töökohti, kasvatatakse käibeid. Säilib Saaremaa kõrge ettevõtlusaktiivsus, ettevõtete ellujäämismäär kasvab. Saaremaa noorte ettevõtliku hoiaku edendamine läbi ettevõtlusalaste ühistegemiste ja koolituste. Luuakse uusi õpilas- ja minifirmasid, osaletakse vastavatel messidel, korraldatakse noorte ettevõtlusaktiivsuse kasvuks erinevaid koolitusi, väljasõite ning panustatakse Ettevõtlik Kool tegevusse. Lisanduvad uued töökohad, eelkõige keskmisest kõrgema palgaga, biomajanduse ja ringmajanduse mudelite rakendamine aktiviseerub. Koha peal väärindatakse senisest rohkem bioressurssi, välja tooks 3 peamist suunda: biojäätmed energiakandjaks, vesiviljeluse komplekslahendused, turba ja ravimuda väärindamine mh. tervisetoodeteks. Töökohtade lisandumine vähendab tööalast väljarännet. SKT kasv, mis kasvatab Saaremaa konkurentsivõimet tervikuna, tekitab positiivse hoiaku ning kasvatab külastajate arvu, mis omakorda võimendab ka turismiarengut. Haridusasutustes on kaasajastatud õppekorraldust, arendatud on seniseid ja juurde loodud uusi õppekavasid, mis meelitab siia juurde noori mujalt ning vähendab omakorda siinsete noorte mujale õppima siirdumist.

 

Programmitegevused:

  • Programmitegevus 1 - Ettevõtete areng/konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasv/ettevõtlusaktiivsuse säilitamine

1) Saaremaa Ettevõtlusakadeemia

2) Biomajanduse, ringmajanduse, taastuvenergeetika arendamine läbi teadlikkuse kasvu (kogukond, KOVid, ettevõtjad)

 

  • Programmitegevus 2 - Konkurentsivõimelisem ettevõtlus- ja elukeskkond

1) Saaremaa infoportaali turundamine ja edasiarendus - olemasolevate terviseturismitoodete edasiarendamine ja uute väljatöötamine, terviseturismitoodete turundamine

2) Investorteenindus, väärtuspakkumised, visiidid, majanduse ülevaated, statistika koondamine

3) Kampaaniad/turundusklipid/messid maakonna võimaluste tutvustamiseks, ettevõtlus- ja elukeskkonna arenguks

4) Meretoorme väärindamise katselabori käivitamiseks ja arenguks vajalikud tegevused (õppereisid, koostöökohtumised, ümarlauad)

5) Rahvusvahelis(t)e ühenduste avamise ja arendamise toetus- ja turundustegevused

 

  • Programmitegevus 3 - Noorte ettevõtlusteadlikkuse ja ettevõtlusaktiivsuse kasv

1) Tegevused õpilasfirmade loomiseks ja noorte ettevõtluskonkursiks (koolitusprogrammid, õppereisid jms.)

2) Programmi Ettevõtlik Kool tegevused (õpetajate koolitused jms.)

3) Simulatsioonimängud, interaktiivne õpe, innovatsioonikeskuste ja ettevõtete külastused

a ja töötajate panusest ettevõttesse; harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist.

 

 

Toetatavad tegevused:

(1) Toetust antakse projektile, mille tegevused on otseselt suunatud § 3 lõikes 2 nimetatud meetme tegevuse eesmärkide elluviimisele ja § 3 lõikes 3 nimetatud näitajate saavutamisele ning mis sisalduvad §-s 10 nimetatud piirkondlike algatuste tugiprogrammis.
(2) Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:
1) ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
2) ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
3) töökohtade loomisele ja säilitamisele;
4) tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
5) noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
6) muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

 

Projekt ei tohi sisaldada:

  1. Investeeringuid taristu arendamiseks;
  2. Tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

                 

Saare maakonna arengustrateegia 2020

Saare maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava

PATEE 2020 - 2023 taotlusvorm

PATEE 2020 - 2023 tegevuskava ja eelarve

 

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
web by Elixir