Tulemas on tehnovõrkudega liitumiste programm (elekter, side, vesi-kanal) ettevõtjatele

Eelinfo ettevalmistatava toetusprogrmmi (käskkiri on MKM-is muutmisel) kohta, mis plaanitakse jooksva taotlemisena avada maikuu viimasel nädalal.

Siinkohal olulisemad nõuded taotlejale ja taotlusele:
 • Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate kohalike omavalitsustega ja Tartu linn.
 • Taotleja peab olema äriühing, mis on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud äriregistrisse.
 • Samuti peab tegu olema kinnistu omanikuga, millel liitumine aset leiab või peab taotleja omama rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.
 • Ka peab taotleja saavutama 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, looma vähemalt 2 töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe töökoha peale kokku).


Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

 • Võrk – käesoleva käskkirja tähenduses elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-või sidevõrk.
 • Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 100 000 eurot ja minimaalne 5000 eurot. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 40% projekti abikõlblikest kuludest, st toetuse määr on kuni 60% abikõlblikest kuludest.
 • Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul.
 • Programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi.
 • Abikõlblikud kulud on alljärgnevad: tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu) ja tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu). Abikõlblik on kulu, tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehituslepingut, vältimaks tühimõju. Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Samasse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga.
 • Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea.
 • Projekti maksimaalne kestus on 24 kuud.


Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta: info@sasak.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir