Oluline info Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamisest

! RU / UA нижче

 

Esimeste sõjapõgenike jõudmisest Saaremaale on mõne kuu möödudes saamas juba aasta. Seoses sellega algab ajutise kaitse saanud ukrainlastel ajutise kaitse elamisloa pikendamise periood.

  • Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee.
  • Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses. Kuressaare teenindus on avatud E, K, R.
  • Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada (PIN koode ei ole vaja). 
  • Osade taotluste puhul võidakse paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut. Nende taotlejatega võetakse individuaalselt ühendust.
  • Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis.
  • Samuti soovib riik, et ajutise kaitse omanikud saaksid Eestis viibimise ajal edukalt hakkama. Selleks peab iga ajutise kaitse saaja läbima kohanemisprogrammi, nimelt on ajutise kaitse saajatel kohustus osaleda spetsiaalselt neile korraldatud kohanemisprogrammi koolitustel: A1-taseme eesti keele õppes ja 1-päevasel kohanemist toetaval koolitusel. Info on leitav: www.settleinestonia.ee koduleheküljelt. Programmi füüsiliselt Saaremaal ei toimu, so veebipõhine. 
  • Tööealised inimesed peavad käima tööl või registreerima ennast töötuna ning lapsevanema kooliealised lapsed peavad käima koolis.
  • Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta.
  • Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid (nt Haigekassa ja Töötukassa pakutavad hüved).

 

RU:

Подавайте ходатайство о продлении вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, за три месяца до окончания срока действия вида на жительство. 

Для граждан Украины срок действия временной защиты, предоставляемой Эстонской Республикой, составляет один год.

Ходатайство о продлении вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, можно подать от трёх месяцев до одного месяца до окончания срока действия вида на жительство в интернет-среде самообслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу asylum.politsei.ee.

Дополнительную информацию о продлении вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, можно найти здесь.

 

·      Ходатайство о продлении вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, можно подать от трёх месяцев до одного месяца до окончания срока действия вида на жительство в интернет-среде самообслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу asylum.politsei.ee.

·      В том случае, если вид на жительство, предоставленный на основании временной защиты, стал уже недействительным, ходатайство о продлении временной защиты можно подавать только в пункте обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

·      При подаче ходатайства спрашивают личный код и данные карты вида на жительство. Помимо этого, при подаче ходатайства следует указать, в каком пункте обслуживания Департамента полиции и погранохраны Вы желаете получить свою новую карту вида на жительство.

·      При подаче некоторых ходатайств могут попросить предоставить дополнительные данные или прийти в пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны. С этими подателями ходатайства свяжутся индивидуально.

·      Для подачи ходатайства о продлении временной защиты место жительства человека должно быть зарегистрировано. Зарегистрированное в Эстонии место жительства дает нам подтверждение того, что человек, желающий получить временную защиту, реально находится в Эстонии.

·      Государство также желает того, чтобы обладатели временной защиты справлялись бы успешно со своей жизненной ситуацией во время пребывания в Эстонии. Для этого каждый получатель временной защиты должен пройти программу адаптации, люди трудоспособного возраста должны ходить на работу или зарегистрироваться в качестве безработного, а имеющиеся у данного родителя дети школьного возраста должны посещать школу.

·      Для граждан Украины продление вида на жительство, предоставленного на основании временной защиты, является бесплатным. При подаче ходатайства следует указать, в каком пункте обслуживания Департамента полиции и погранохраны Вы желаете получить свою новую карту вида на жительство. Если после подачи ходатайства Вы хотите изменить место получения документа, то за это нужно заплатить.

·      Обладание временной защитой или продление временной защиты не являются обязательными. Все граждане Украины имеют право продолжать находиться и жить в Эстонии также и без подачи ходатайства о предоставлении временной защиты, однако в этом случае нет вида на жительство и сопутствующих ему социальных гарантий. (например, благ, предоставляемых Больничной кассой и Кассой по безработице).

 

UA:

Подавайте клопотання щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту не раніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії посвідки на проживання.  

Термін дії тимчасового захисту, наданого Естонською Республікою громадянам України, становить один рік.

Клопотання щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту можна подати в період від трьох місяців до одного місяця до закінчення терміну дії посвідки на проживання в самообслуговуванні ДППО asylum.politsei.ee.

Додаткову інформацію щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту можна знайти тут.

·      Клопотання щодо продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту можна подати в період від трьох місяців до одного місяця до закінчення терміну дії посвідки на проживання в самообслуговуванні ДППО asylum.politsei.ee.

·      Якщо посвідка на проживання на основі тимчасового захисту вже втратила чинність, клопотання щодо продовження тимчасового захисту можна подати лише в бюро обслуговування ДППО.

·      При подачі клопотання необхідно вказати особистий код та дані картки посвідки на проживання. Крім того, при подачі клопотання необхідно вказати, в якому бюро обслуговування ДППО Ви бажаєте отримати нову картку посвідки на проживання.

·      Щодо деяких клопотань можуть попросити надати додаткові дані або прибути в бюро обслуговування ДППО. З цими заявниками буде встановлено індивідуальний контакт.

·      Для клопотання щодо продовження тимчасового захисту повинне бути  зареєстроване місце проживання особи. Зареєстроване місце проживання в Естонії підтверджує, що особа, яка просить тимчасового захисту, дійсно перебуває в Естонії.

·      Також держава хоче, щоб власники тимчасового захисту успішно справлялися під час свого перебування в Естонії. Для цього кожен одержувач тимчасового захисту має пройти програму адаптації, люди працездатного віку мають вийти на роботу чи зареєструватися як безробітні, а їхні діти шкільного віку мають відвідувати школу.

·      Продовження посвідки на проживання на основі тимчасового захисту для громадянина України є безкоштовним. При поданні клопотання необхідно вказати, в якому бюро обслуговування ДППО Ви бажаєте отримати нову картку посвідки на проживання. Якщо після подання клопотання Ви бажаєте змінити місце отримання документа, то за це потрібно заплатити.

·      Наявність або продовження тимчасового захисту не є обов'язковим. Усі громадяни України мають право залишатися і жити в Естонії навіть без звернення за тимчасовим захистом, але в цьому випадку у них немає посвідки на проживання та супутніх соціальних гарантій (наприклад, пільг, які пропонують Лікарняна каса та Каса страхування на випадок безробіття).

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir