Nõuanded ettevõtjale: valmisolek kokkuleppeta Brexitiks

Brüssel, 04.09.2019

Valmisolek kokkuleppeta Brexitiks: komisjoni üleskutse valmistuda Ühendkuningriigi väljaastumiseks EList 31. oktoobril 2019

Komisjon esitas täna, kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseni 31. oktoobril 2019 on jäänud kaheksa nädalat, oma kuuenda kokkuleppeta Brexitiks valmisoleku teatise, milles korratakse üleskutset kõigile EL 27 sidusrühmadele valmistuda kokkuleppeta stsenaariumiks. Arvestades ebakindlust, mis väljaastumislepingu ratifitseerimise suhtes endiselt valitseb, ja riigi üldist sisepoliitilist olukorda, on võimalik, kuigi ebasoovitav, et 1. novembril 2019 teostub kokkuleppeta stsenaarium.

Seda arvesse võttes avaldas Euroopa Komisjon täna üksikasjaliku kontroll-lehe, et aidata Ühendkuningriigiga kauplevatel ettevõtjatel teha viimaseid ettevalmistusi. Selleks et minimeerida kaubandusvoogude häired, peaksid kõik Ühendkuningriigi tarneahelates osalejad olema olenemata oma asukohast kursis oma kohustuste ja vorminõuetega piiriülese kaubanduse valdkonnas. Kontroll-leht tugineb varasematele teatistele ja sidusrühmadele saadetud 100 teatele, mis hõlmavad mitmesuguseid valdkondi.

Lisaks sellele tegi komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku teha vajalikke kohandusi, et muuta kokkuleppeta stsenaariumi puhul transpordi valdkonnas rakendatavate ELi erandolukorra meetmete kehtivusaega. Komisjon tegi samuti ettepaneku kasutada ka 2020. aasta puhul 2019. aastal kehtivaid erandolukorra meetmeid, mis käsitlevad kalandussektorit ja Ühendkuningriigi võimalikku osalemist ELi 2020. aasta eelarves. Need meetmed on vajalikud, võttes arvesse otsust pikendada artiklis 50 sätestatud tähtaega 31. oktoobrini 2019.

Viimaks tegi komisjon ettepaneku tagada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu toetus ettevõtjatele, töötajatele ja liikmesriikidele, keda kokkuleppeta stsenaarium kõige enam mõjutab. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad need ettepanekud heaks kiitma.

Komisjon tuletab meelde, et kõik sidusrühmad peavad olema valmis kõigiks stsenaariumideks. Kuna kokkuleppeta stsenaarium on endiselt võimalik, soovitab komisjon tungivalt kõigil sidusrühmadel kasutada tänu artiklis 50 sätestatud tähtaja pikendamisele saadud lisaaega ja võtta kõik vajalikud meetmed, et valmistuda Ühendkuningriigi väljaastumiseks EList.

Konkreetsete erandolukorra meetmete tehnilised kohandused, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumiskuupäeva 31. oktoober 2019

11. aprillil 2019 pikendas Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) artiklis 50 sätestatud tähtaega 31. oktoobrini 2019. Seda tehti Ühendkuningriigi taotlusel ja kokkuleppel Ühendkuningriigiga.

Võttes arvesse tähtaja pikendamist, vaatas komisjon läbi kõik ELi valmisoleku ja erandolukorra meetmed, et tagada nende jätkuv otstarbekohasus. Komisjon leidis, et need meetmed täidavad jätkuvalt oma eesmärki ja neid ei ole vaja sisuliselt muuta. Komisjon tegi täna siiski ettepaneku teha teatavaid tehnilisi kohandusi konkreetsetesse erandolukorra meetmetesse, et võtta arvesse uut artiklis 50 sätestatud tähtaega.

Need kohandused tehakse kolmes põhivaldkonnas.

1. Transport

• Määrus, millega tagatakse põhiline kaupade ja sõitjate veoühendus (määrus (EL) 2019/501): komisjon tegi täna ettepaneku pikendada selle määruse kehtivust kuni 31. juulini 2020, et kajastada algse määruse põhimõtteid ja kestust.

• Põhiline lennuühendus (määrus (EL) 2019/502): komisjon tegi täna ettepaneku pikendada selle määruse kehtivust kuni 24. oktoobrini 2020, et kajastada algse määruse põhimõtteid ja kestust.

2. Kalandustegevus

• Määrus kalapüügilubade kohta: komisjon tegi täna ettepaneku pikendada vastu võetud erandolukorra määruse (määrus (EL) 2019/498) lähenemisviisi ja kasutada 2020. aasta puhul samalaadset meedet, millega luuakse raamistik, mis võimaldab ELi ja Ühendkuningriigi kaluritel säilitada 2020. aastal juurdepääsu teineteise vetele.

3. ELi eelarve

• Komisjon tegi täna ettepaneku pikendada 2019. aasta erandolukorra eelarve määruse (nõukogu määrus (EL, Euratom) 2019/1197) lähenemisviisi ja kasutada 2020. aasta puhul samalaadset meedet. See tähendab, et Ühendkuningriigile ja Ühendkuningriigi toetusesaajatele jääb õigus osaleda ELi eelarvest rahastatavates programmides ja saada rahastamist kuni 2020. aasta lõpuni, kui Ühendkuningriik nõustub juba 2019. aasta erandolukorra määrusega kehtestatud tingimustega ja täidab neid, tasub oma osamakse 2020. aasta eelarvesse ning nõustub kohustuslike auditite ja kontrollide korraldamisega.

ELi rahalise toetuse andmine kokkuleppeta Brexitist enim mõjutatud isikutele

Komisjon teatas oma neljandas Brexitiks valmisoleku teatises 10. aprillil 2019, et kokkuleppeta stsenaariumist enim mõjutatud isikud võivad saada teatavates valdkondades ELi tehnilist ja rahalist abi.

Lisaks olemasolevatele programmidele ja vahenditele on komisjon täna teinud järgmist.

• Teinud ettepaneku laiendada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohaldamisala, et see hõlmaks teatavatel tingimustel liikmesriikidele kokkuleppeta stsenaariumist tekkida võivaid suuri rahalisi kulutusi.
• Teinud ettepaneku tagada, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi saab teatavatel tingimustel kasutada kokkuleppeta stsenaariumi tõttu koondatud töötajate ja tööta jäänud füüsilisest isikust ettevõtjate toetamiseks.
Põllumajandussektoris tehakse kättesaadavaks kõik turu toetamise ja põllumajandustootjate otsese rahalise toetamise olemasolevad vahendid, et leevendada suurimat mõju põllumajandustoidu turgudele. Selleks et anda vahetumat toetust näiteks väikeettevõtjatele, kes on Ühendkuningriigiga suurel määral seotud, pakuvad ELi riigiabi eeskirjad paindlikke lahendusi riiklike toetusmeetmete võtmiseks.

Iirimaa

Komisjon ja Iirimaa jätkavad koostööd, et teha kindlaks vahetult pärast kokkuleppeta väljaastumist kasutatavad erandolukorra menetlused ja leida sellele järgnevaks ajavahemikuks pikaajalisem lahendus, võttes arvesse Iirimaa ainulaadset olukorda ja kaht eesmärki: kaitsta siseturu terviklikkust ja vältida ranget piirikontrolli. Väljaastumislepingus sätestatud kaitsemeede on ainus kindlaks tehtud lahendus, mis kaitseb suure reede kokkulepet, tagab rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmise ja säilitab siseturu terviklikkuse.

Kokkuleppeta stsenaariumiks valmistumine

Kokkuleppeta stsenaariumi puhul saab Ühendkuningriigist kolmas riik ilma mingite üleminekumeetmeteta. Sellest hetkest lõpeb kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Puudub ka väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperiood. On ilmselge, et see põhjustaks märkimisväärseid probleeme nii kodanikele kui ka ettevõtjatele ning sellel oleks majandusele oluline negatiivne mõju, mis oleks proportsionaalselt palju suurem Ühendkuningriigis kui EL 27 liikmesriikides.

Euroopa Komisjon on alates 2017. aasta detsembrist teinud ettevalmistusi kokkuleppeta stsenaariumiks. Praeguseks on komisjon esitanud 19 seadusandlikku ettepanekut, mille kõik on Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtnud. Lisaks sellele on komisjon vastu võtnud 63 muud kui seadusandlikku akti ja avaldanud 100 sektoripõhist teadet Brexitiks valmistumise kohta. Komisjon ei kavanda enne uut väljaastumiskuupäeva uusi meetmeid.

Nagu osutas president Juncker 3. aprillil 2019 Euroopa Parlamendi ees kõneldes, tuleks Ühendkuningriigil kokkuleppeta stsenaariumi rakendumise korral lahendada kolm peamist eraldumisega seotud küsimust, mis on eeltingimus selleks, et EL võtaks kaalumisele arutelu tulevaste suhete üle. Need on järgmised: 1) nende kodanike õiguste kaitsmine ja säilitamine, kes on kasutanud oma vaba liikumise õigust enne Brexitit, 2) selliste finantskohustuste täitmine, mis Ühendkuningriik on võtnud liikmesriigina, ja 3) suure reede kokkuleppe sätete ja mõtte järgimine ning rahu hoidmine Iirimaa saarel ja siseturu terviklikkuse tagamine.

Kokkuleppeta stsenaarium mõjutab kõiki ettevõtjad, kes Ühendkuningriigiga kauplevad või seal teenuseid osutavad. Komisjon avaldas täna Brexitiks valmisoleku kontroll-lehe, mille kõik asjasse puutuvad ettevõtjad peaksid põhjalikult läbi vaatama. Ettevõtjad peaksid olema valmis täitma kõiki vajalikke vorminõudeid.

Tänases teatises esitatakse ülevaade ettevalmistumisest nendes valdkondades, millele tuleb jätkuvalt pöörata suurt tähelepanu. Need on kodanike õigused, piiril täidetavad vorminõuded ja kaubandus, ravimid, meditsiiniseadmed ja kemikaalid, finantsteenused ja kalandus.

Lisateave: mida teha kokkuleppeta stsenaariumi korral?

Komisjon on loonud liikmesriikide ametiasutustele kõnekeskuse, mida saab kasutada Ühendkuningriigi kokkuleppeta liidust väljaastumisele vahetult järgneval ajavahemikul. See kõnekeskus on otsene suhtluskanal, mille abil ametiasutused saavad kiire juurdepääsu komisjoni talituste eksperditeadmistele, et liikmesriikidel oleks muu hulgas lihtsam koordineerida riiklike ametiasutuste tegevust. ELi kodanikud võivad saada täiendavat teavet kokkuleppeta stsenaariumiks valmistumise kohta teabeteenistuselt Europe Direct. Küsimusi saab esitada tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11, mis töötab kõigist ELi riikidest helistades ja kõigis ELi ametlikes keeltes.

Lisateave: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_et#communications-of-the-european-commission

Uudis on koostatud Euroopa Komisjoni 04.09.2019 avaldatud pressiteate põhjal.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir