Ettevõtjate tunnustamine 2019

Esita oma kandidaat Saaremaa ettevõtete tunnustamisele. Pidulik auhinnagala toimub 10. oktoobril 2019 ettevõtlusnädala raames. Kokku tunnustatakse ettevõtteid 11 erinevas kategoorias.

 • Kandidaatide esitamine: 9. - 20. september
 • Korraga saab esitada kandidaadi ühte kategooriasse
 • Üks esitaja võib esitada ja täita vormid üksteise järele erinevate kandidaatide kohta
 • Auhinnasaajad selguvad 10. oktoobril pidulikul galal

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!

KATEGOORIAD:

 • Aasta eksportöör

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta suurimat saaremaiste toodete või teenuste eksportijat.

Hindamiskriteeriumid: ekspordimaht/ekspordiosakaal käibest ja ekspordi osakaal kogu Saare maakonna ekspordimahust (eurodes), jooksva aasta kvartaalsed ekspordimahud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande ekspordimaht kokku.

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: eksportturgude arv ja unikaalsus, eksporditavate toodete ja teenuste unikaalsus.

 • Aasta startija

Kuni 3 aastat Saare maakonnas tegutsenud alustavale ettevõttele leidliku idee või efektiivse alustamise eest.

Hindamiskriteeriumideks on muuhulgas ka: toote/teenuse unikaalsus, puuduoleva niši täitmine või olemasoleva veenev täiendus.

 • Aasta tööandja

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta silmapaistvamat Saare maakonna tööandjat.

Hindamiskriteeriumid: jooksva aasta kvartaalsed tööjõukulud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande tööjõukulud kokku, uute/täiendavate töökohtade loomise arv jooksval või auhinnasaamisele eelnenud majandusaastal, keskmisest kõrgema palgaga töökohtade olemasolu ja osakaal.

 • Saaremaa aasta investeering/investeerija/arendusprojekt

Tunnustame viimase kolme aasta jooksul Saaremaale edukalt investeerinud kohalikke või välisettevõtteid, eraisikuid, fonde või ühendusi.

Hindamiskriteeriumid: investeeringu absoluutmaht, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, panus Saaremaa majanduse ja elukeskkonna arengusse, uue tehnoloogia või tööstusharu loomine või väärtusahela laiendamine, uute töökohtade loomine, kvalifitseeritud ja keskmisest kõrgema tasuga töökohtade loomine, panus ühiskondlikkusse arengusse, Eesti või välismaiste teadusarendusorganisatsioonidega koostöö käivitamine investeeritud üksustes, kohalike õppeasutustega uute talentide pealekasvu koostöö loomine.

 • Aasta uuendaja/innovaator/rohetehnoloogia rakendus

Tunnustame viimase 3. aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Saare maakonna ettevõtteid.

Hindamiskriteeriumid: uudse lahenduse olemus ja ainulaadsus, tehnoloogiline läbimurre ja selle mõju, selle kohalik ja laialdasem kõlapind ja väljapaistvus, muudatuse eeskujuks olemine, lisandväärtuse kasv töötaja kohta.

 • Aasta turundustegu/koostööprojekt/turundaja

a) Silmapaistev isik, sündmus, organisatsioon, ettevõte, ettevõtmine, kes või mis on oma tegevusega suunanud positiivset tähelepanu Saaremaale.

Hindamiskriteeriumid: lai meediakajastus viimase aasta jooksul, leidlik lähenemine turunduses, positiivne tähelepanu Saaremaale.

b) Tunnustame tegusid/algatusi/koostööprojekte, mille tegevus langes täielikult või osaliselt jooksvasse majandusaastasse. Kandideerida saab ettevõte, organisatsioon, vabaühendus või eraisik silmapaistva turunduteo, järjepideva ja tulemusliku Saaremaa kuvandi loomise ja turundamise või tulemusliku ja silmapaistva koostööprojekti algatamise või elluviimise eest.

Hindamiskriteeriumid: tulemusmõõdikute olemasolu ja tulemuskriteeriumid (osalejate arv, läbimüügi maht, kaasatute arv, digikanalite reach, kampaania maksumus jms.), kohaliku ja/või rahvusvahelise meediakajastuse ulatus (mh. sotsiaalmeedia), kommunikatsioonikanalite valik ja arv, tegevuse põhinemine tarbijauuringul, uudne lähenemine, tegevuse algne eesmärk ja tulemuse vastavus sellele.

 • Aasta inimene/tegu turismis (turismiedendaja/ turismiarendaja)

Auhinna võitja on isik (ettevõte), kelle töö turismivaldkonda panustamisel on paistnud silma. Ta on pühendunud ning oma tegevusega on ta toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule. Tema tegevus on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud ning arenenud. Ta omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis.

Hindamiskriteeriumid: teenuse/toote uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine), toote terviklikkus, tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias), keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine, jätkusuutlikkus, lisandväärtus piirkonnale, panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna.

 • Saaremaa parim toiduaine

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kandvat toiduainet (toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas või teenust pakutakse Saare maakonnas.

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne; toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; tootel on mahemärgistus või on tõendatud muul viisil keskkonnasõbralik tootmine; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud koostöös mõne teise ettevõtjaga.

 • Saaremaa parim toode/teenus

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kandvat toodet mittetoidulises kategoorias või teenust (edaspidi toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas või teenust pakutakse Saare maakonnas.

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne; toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud või pakutakse koostöös mõne teise ettevõtjaga.

 • Saaremaa aasta (parim) maksumaksja

Tunnustame parimaid maksumaksjaid kahes erinevas kategoorias – väiksemad ettevõtted (kuni 15 töötajat) ja suuremad ettevõtted (ülejäänud).

Hindamiskriteeriumid: möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulumaksu laekumine Maksu- ja Tolliameti andmetel.

 • Saaremaa aasta ettevõtja

Tunnustatakse Saare maakonna silmapaistvat ja stabiilset ettevõtet.

Hindamiskriteeriumid: ettevõte peab olema registreeritud ja tegutsenud vähemalt 5 aastat Saare maakonnas; tegutsev ettevõte, mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust; ettevõtte eelmise perioodi majandusaasta aruanne peab olema esitatud äriregistrile; ettevõttes on vähemalt 10 töötajat; ettevõtte toode või teenus on tuntud ka väljaspool Saare maakonda

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!

* Lisandväärtuse arvutusvalem: tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum / töötajate arv.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir