Ettevõtjate rahulolu-uuring

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu ettevõtluskeskkonda mõjutavate teguritega ja kohaliku omavalitsuse tegevusega, kaardistada peamised tugevused, kitsaskohad ja võimalused nende lahendamiseks ning ettevõtjate vajadused.

Uuring viiakse läbi veebiküsitlusena, milles kutsutakse osalema kõik Saare maakonnas registreeritud ettevõtted, kes esitasid õigeaegselt äriregistrile 2017. majandusaasta aruande ja kelle käive 2017. aastal oli vähemalt 1000 eurot. Ettevõtte e-posti aadressile saadetakse uuringut tutvustav kiri koos ankeedilingiga. Vastamine on anonüümne ja uuringu tulemused esitatakse üldistatud kujul. See tähendab, et ettevõtet iseloomustavad taustatunnused ei ole seostatavad antud vastustega.

Loodame, et ettevõtjad osalevad uuringus aktiivselt, sest kohaliku omavalitsuse jaoks on hinnang hetkeolukorrale ja ettepanekud ettevõtluskeskkonna arendamiseks väga väärtuslik info.

Saaremaa Vallavalitsuse koostööpartneriteks uuringu läbiviimisel on Muhu Vallavalitsus ja SA Saare Arenduskeskus. Uuringu tulemusi kasutatakse Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 ning Muhu valla arengukava 2019–2030 koostamisel ja Saare maakonna arengustrateegia elluviimise hindamisel.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir