Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud SA Saare Arenduskeskus (reg. k.: 90014098, edaspidiselt MAK) ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja SA Saare Arenduskeskus vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning rakenduvad Teie ja MAK vahelisele suhtlusele sõltumata suhtluskanalist, muuhulgas ka veebilehtede sasak.ee, minusaaremaa.ee, arenduskeskused.ee, ettevotlusnadal.ee ja uhisnadal.ee kasutamisele.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas MAK töötleb (sh. kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

MAK töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub MAK kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne MAK-le andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge MAK-i poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: SA Saare Arenduskeskus
Aadress: Torni 1, 93812 Kuressaare, registrikood: 90014098
E-post: info@sasak.ee

1. Milliseid isikuandmeid MAK töötleb?

identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.

kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.

teenuse andmed – andmed, mis kogutakse või luuakse teenuse osutamise käigus (sh nõustamisteenused, koolitused, mentorlusprogramm jms);

suhtlusandmed – nt visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogume, kui külastate MAK-i korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui suhtlete MAK-ga e-posti, sõnumite või teiste suhtluskanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti tagasiside või rahulolu küsitluste või uuringute tulemusena kogutud andmed;

kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

2. Kuidas MAK isikuandmeid kogub?

MAK kogub isikuandmeid, mille:

 • Te sisestate veebilehtedel sasak.ee, minusaaremaa.ee arenduskeskused.ee, ettevotlusnadal.ee ja uhisnadal.ee (edaspidi Veebileht);
 • Te edastate MAK-le e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
 • Te edastate MAK-le sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) vahendusel;
 • Te edastate MAK-le, koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt Riigi Tugiteenuste Keskus), kellel on õigus andmed edastada MAK-le;
 • Te edastate MAK-le suuliselt ja/või kirjalikult kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.
 • Te edastate MAK-le läbi registreerimisvormide.

3. Millistel eesmärkidel ja kuidas MAK isikuandmeid töötleb?

MAK töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. MAK kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile nõustamisteenuse või muu teenuse osutamisel või koostöölepingute sõlmimisel.

MAK töötleb ka Teie poolt MAK-le edastatud andmeid, sh üritustele registreerides, telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel edastatud andmeid ulatuses, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Kui Te olete registreerunud üritusele või tellinud teenuseid, võib MAK saata Teile vajalikke materjale ja/või meeldetuletusi.

MAK töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete ja lisainfo edastamiseks. Kui Te olete edastanud MAK-le isikuandmed, annate te MAK-le nõusoleku edastada Teile teavet MAK-i korraldatavate ning vahendatavate infopäevade, messide, välisvisiitide, kontaktreiside vm sündmuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Kui Te osalete veebilehtedel ja/või sotsiaalmeedia kanalites toimuvates kampaaniamängudes, töötleb MAK Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks ja auhinna üleandmiseks. Kampaaniamängudes osalemine on vabatahtlik.

MAK võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist.

MAK töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on MAK-l aruandluse kohustus vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi struktuuritoetuste seadus) sätestatule ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.

MAK töötleb Teie isikuandmeid ka tulenevalt MAK õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse huvides. Näiteks on MAK-l õigustatud huvi säilitada Teie kontaktandmeid tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks oma teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil ja teenuste ja toetuste väärkasutamise uurimiseks või piiramiseks. Samuti võib MAK õigustatud huvist tulenevalt töödelda Teie isikuandmeid tehes foto- ja videojäädvustusi infopäevadel, messidel, külastustel, välisvisiitidel, kontaktreisidel vms MAK-i korraldavatel üritustel turunduse eesmärgil. Nimetatud ürituste foto- ja/või videojäädvustusi kasutame, et teavitada oma kliente uudiskirja või sotsiaalmeedia vahendusel enda tegevustest.

MAK ja selle liikmed kasutavad Teie isikuandmete töötlemiseks ja kliendisuhete haldamiseks CRM tarkvara, mis kuulub MTÜ-le Maakondlikud Arenduskeskused. Juurdepääs Teie isikuandmetele on MTÜ-l Maakondlikud Arenduskeskused ja nõustamisteenust pakkunud sihtasutusel (MAK-il).

MAK jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub MAK isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.

MAK hoolitseb, et isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest.

MAK-l on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. MAK ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik MAK kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab MAK Teie isikuandmeid 4 aastat järgides muuhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 140 ja struktuuritoetuste seaduses sätestatut. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.

Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.

4. Kellele MAK isikuandmeid edastab?

MAK avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.

MAK võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja MAK-le teenuse osutamiseks. Näiteks avaldab MAK isikuandmeid MailChimp ja GetResponse turundusplatvormile, kes osutab MAK-le e-otseturunduspakkumiste saatmise teenust.

MAK on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui MAK-l on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel). MAK-il on aruandluse kohustus vastavalt struktuuritoetuste seaduses sätestatule. MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused liikmed (sihtasutused, MAK-id) edastavad MTÜ‑le Maakondlikud Arenduskeskused andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

MAK tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. MAK võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. MAK tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.

5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada MAK-le vastavasisuline teavitus. MAK täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.

Teil on õigus saada teavet MAK-i poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e‑posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.

Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks MAK neid töötles;
 • Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

MAK vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

MAK töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et MAK lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun MAK-ga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

MAK jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad MAK Veebilehel.

Küpsiste kasutamine

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine SA Saare Arenduskeskus ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused veebilehtedel: www.sasak.ee; www.minusaaremaa.ee; www.arenduskeskused.ee; www.ettevotlusnadal.ee; www.uhisnadal.ee .

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad SA Saare Arenduskeskus pakkuda, arendada ja kaitsta SA Saare Arenduskeskus teenuseid ning tagada, et SA Saare Arenduskeskus pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

2. Missuguseid küpsiseid kasutab SA Saare Arenduskeskus ja mis eesmärkidel?

SA Saare Arenduskeskus kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks.

Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:

 • Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
 • Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad SA Saare Arenduskeskus teenuste osutamist.
 • Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
 • Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti SA Saare Arenduskeskus veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
 • Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
 • Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
 • Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole SA Saare Arenduskeskus veebilehel eraldi välja toodud.

Aja jooksul võib SA Saare Arenduskeskus küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

3. Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei pruugi Te saada meie veebisaitidel pakutavaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

4. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil info@sasak.ee

 

Privaatsustingimused on allalaetavad SIIT

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir