Süsiniku jalajälje auditeerimise programm

Header CO2 audit SAK.png

Hea Saare maakonna mikroettevõtja! 

Kutsume Sind programmi, mille raames saad kogenud ekspertide abiga mõõdetud oma toote või teenuse süsinikuheitme ning koostada teekaardi selle vähendamiseks. Registreerumine 11. novembrini alljärgneva vormi täitmisel.

Registreerumise järel 1 nädala jooksul toimub online veebinar, mille raames tutvustatakse edasist protsessi ning lepitakse kokku sisendandmete edastamise detailid (tuleb täita vastav ankeet). Juba käesoleva aasta lõpuks valmib osalejale personaalne süsinikujalajälje audit koos tegevusplaaniga, kuidas ja millises mahus oma ettevõtte süsinukuheidet vähendada. Süsinikuaudit ja vastav tegevusplaan avab ettevõtetele võimalusi taotleda investeeringutoetusi, annab võimalusi seada oma turundussõnumeid teadlikuma tarbija jaoks ning on abiks muuhulgas finantsasutuste laenutoodete taotlemisel. 

 

PROJEKTI MAKSUMUS, TOETUS JA OMAOSALUS

 • Toetuse kogueelarve on kuni 19 440 eurot.
 • Ühe ettevõttega seotud auditeerimise kulude ülempiir antud programmis on kuni 2500 EUR, mille katab Saare Arenduskeskus piirkondlike algatuste ehk PATEE projekti raames, mida rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

 • Taotleja annab oma huvist märku, täites online vormi hiljemalt 11. novembriks SIINhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwy6Dwf04z7mPLkeNwpNK-ZXrOjqG6t_ofW8cktYEYv9_JVw/viewform
 • Saare Arenduskeskus kontrollib üle huviliste kvalifitseerumise ning edastab igale online vormi täitjale info tema sobivuse või välistuste kohta. 
 • Taotleja peab oma ettevõtte poolt määrama inimese, kes kogu protsessi koos hindajaga läbi teeb.
 • Taotleja osaleb SA Saare Arenduskeskus poolt korraldatud online seminaril, kus selgitatakse protsessi vajalikkust ja lepitakse kokku edaspidistes sammudes.
 • Taotleja on kohustatud seminari järel täitma süsiniku jalajälje hindamise küsimustiku ja edastama selle hindajale tema poolt antud tähtajaks. Küsimustiku täitmisega seotud küsimused lahendavad taotleja ja hindaja omavahelise suhtluse teel. Taotleja võtab ainuisikuliselt vastutuse esitatud andmete õigsuse ees.
 • Taotleja on kohustatud võimaldama hindajale ettevõtte külastamise kuni kolmel korral ja vajalike asjassepuutuvate andmete esitamise hindajale tema poolt antud tähtaegadeks.
 • Kokkulepetest ja kuupäevadest mitte kinnipidamine taotleja poolt, toob taotlejale kaasa hindamisega seotud kõigi kulude täieliku hüvitamise kohustuse lisaks tasutud omaosalusele, mh. juhtudel, mil protsess lõpptulemini ei jõua. Kõigi tekkinud kulude katmise kohustus rakendub Taotlejale ka juhul kui ta otsustab auditeerimisprotsessi pooleli jätta.
 • Taotleja on Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, kelle äriregistrijärgne aadress ja peamine tegutsemiskoht on Saare maakonnas.
 • Taotleja ei tegutse vähese tähtsusega abi määruse nr 1407/2013 (VTA määrus) artikli 1 lõikes 1 välistatud alljärgnevates majandusvaldkondades:  
  • taime- ning loomakasvatus ning jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning neid teenindavad tegevusalad; 
  • metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda teenindavad tegevusalad; 
  • kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102); 
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92). 
  • tubaka tootmine, töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12) ja turustamine (EMTAK 2008, jagu G, alajaotused 4617, 4621, 4635, 4639, 4711, 47191, 4726, 4781) 
  • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omav isik ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel.
  • Taotlejal puuduvad taotlemise päeva seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustus.
 • Käesoleva programmi toetussumma loetakse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA), mis lisandub taotleja VTA arvestusse. Vastavalt määrusele ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Taotleja saab oma VTA jääki kontrollida SIIN: https://rar.fin.ee/rar/DMAremnantPage.action?regCode=&name=&method%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki
 • Taotleja nõustub isikuandmete töötlemisega ning protsessi tulemusel valminud auditi ja teekaardi andmete avaldamisega.

 

SÜSINIKU JALAJÄLJE HINDAMISE  AUDIT JA TEEKAART

 • Taotleja süsiniku jalajälje hindamiseks läbiviidava auditi raames kalkuleeritakse taotleja süsiniku jalajälg KHG (kasvuhoonegaaside) protokolli järgi alljärgnevalt:
  • Skoop (mõjuulatus) 1 - otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest; 
  • Skoop (mõjuulatus) 2 - kaudsed emissioonid tulenevalt sisse ostetud energiast; 
  • Skoop (mõjuulatus) 3 -  muud kaudsed emissioonid, mis pärinevad ettevõtte väärtusahelast. 
 • Koostatakse GHG protokolli järgiv teekaart, kus kirjeldatakse kõige perspektiivsemad sammud, kuidas ettevõte oma tootmis- või teenuse osutamise protsessides süsinikuheidet vähendada võiks.

Lisainfo ja küsimused: Helen Batista, helen@sasak.ee

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir