Toetusvõimalused

Ettevõtete ressursitõhusus

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Teise taotlusvooru eelarve kinnitab keskkonnaminister (35 mln eurot sh 5 mln eurot igale sektorile) ning taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni meetme eelarve täitumiseni või kuni 30.06.2019.

Toetatavad tegevused on:

  • ettevõtte ressursiaudit, mis on eelduseks investeeringutoetusel.
  • investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Täpsem info siit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Oma tegevusega aitab EAS kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetatakse ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Sihtasutuse kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas. Muu hulgas pakub EAS starditoetust, loomemajanduse eksporditoetust, innovatsiooniosaku toetust, suurinvestori toetust ja palju muud. Täpsem infot EAS-i toetusvõimaluste kohta siit


Ettevõtluse alustamise toetus (Eesti Töötukassa)

Sihtgrupp: töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene

Töötukassa ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

  • Taotleja on vähemalt 18-aastane ja läbinud ettevõtluskoolituse või tal on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
  • Toetuse suurus on kuni 4474 eurot.
  • Eeldatakse vähemalt ühe töökoha loomist.
  • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma ettevõtte ja alustama äriplaanis kavandatud tegevusega.
Täpsem info Töötukassa ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit

Stardilaen (KredEx)

Sihtgrupp: alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtted

Stardilaenu peamised tingimused:

  • Sobib investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.
  • Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.
  • Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline.
  • Käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.
Täpsem info stardilaenu kohta on leitav siit

Veel toetusvõimalusi

Euroopa Liidu struktuurifondide koduleht koondab kõiki EL-i struktuuritoetusi ning võimaldab igaühel otsida oma vajaduste ja võimalustega sobiva toetuse.


Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK

Toetused keskkonnakahjude minimeerimiseks ja keskkonnaseisundi parandamiseks. Vaata täpsemalt siit


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet PRIA

Toetused põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. Vaata täpsemalt siit


Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK

KÜSKi eesmärk on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust ja kujundada nende tööd soodustavat keskkonda. Vaata täpsemalt siit


Siseriiklikud toetused

Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rahastatakse riigieelarvest igal aastal kümmekonda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamiseks ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele. Vaata täpsemalt siit


Eurotoetused

Innove korraldatavate hariduse ja tööelu valdkonna avatud taotlusvoorude info. Taotlusvoore viivad läbi toetuste agentuur ning lisaks ka õpetaja ja koolijuhi täiendkoolituskeskus. Vaata lähemalt siit


MTÜ Saarte Kalandus

Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine. MTÜ teeb koostööd Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga, mille raames jaotatakse toetusi Euroopa Liidu ühise kalamajanduspoliitika rakendamiseks. Vaata lähemalt siit


Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte. Vaata lähemalt siit


Saarte Koostöökogu (LEADER)

SKK on ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Saare maakonnas elavate inimeste huvides. Meie tegevusgrupi peamiseks eesmärgiks on edendada arengualgatusi, toetada kultuuri ja keskkonda, mis toetab ning aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule ja suurendab teadmisi ning toimetulekuvõimet piirkonnas. Vaata lähemalt siit


Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused. Vaata lähemalt siit

Saaremaa valla programmid ja rahastusvõimalused


Hajaasustuse programm

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Vaata lähemalt siit


Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Vaata lähemalt siit


Mittetulundustegevuse toetamine

Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Vaata lähemalt siit


Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Programmi "Turvalised kogukonnad" eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. Vaata lähemalt siit


Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetus

Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke. Vaata lähemalt siit


Saaremaa tudengistipendium

Stipendiumi eesmärgiks on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa majandusega. Vaata lähemalt siit

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir