Eksperdi kaasamise programm

Programmi eesmärk: pakkuda ettevõtetele võimalust kaasata toote- või teenusearendusse vastava valdkonna asjatundjaid. Eksperdi kaasamine aitab leida lahendusi ettevõtte põhitegevusega seotud arengutakistustele ja teeb ettevõtte väljakutsetele lahenduste leidmise kergemaks. 

Enne ettevõtetele eksperdi kaasamist selgitatakse koos Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga välja, milline on ettevõtte arengu jaoks oluline ja lahendamist vajav probleem.

 • Programmis osalemist saab kasutada ettevõtte nõustamiseks valdkondades, mis on otseselt seotud tema põhitegevuse arendamisega.
 • Abikõlbulikud kulud on: eksperdi abil toote- või teenusearendus, sertifikaatide ning standardite alane nõustamine, digitaliseerimine, digiturunduse strateegia koostamine, keskonnasõbraliku pakkelahenduse arendamine, innovaatiliste ringmajanduse lahenduste leidmine. Turundusega seoses on abikõlbulik näiteks visuaalse identiteedi või ettevõtte stiiliraamatu loomine. Turundusmaterjalide valmistamine ja tellimine ei ole abikõlbulik.
 • Abikõlbulikud kulud ei ole: ettevõtte jooksva majandamisega, olmetingimuste parendamisega ja põhitegevusega kaasnevate majanduskuludega seotud kulud. 
 • Müügitegevuse korraldamine, esindajate värbamine, esinduse või müügivõrgustiku loomine, teenuse kasutamine välismaal müügi eesmärgil on keelatud ekspordi abi ja ei ole samuti abikõlbulik kulu.
 • Programmis osalemine on sihtotstarbeline ja ettevõtete jaoks vähese tähtsusega abi (VTA)
 • VTA arvestatakse vastavalt toetuse summa tegelikule suurusele. 

 

Programmis osalemise tingimused:

 • Eksperdi kaasamise programm on mõeldud mikro- ja väikeettevõtetele. Osalemist taotlev ettevõte peab olema registreeritud Saare maakonda, ja tegutsenud vähemalt 2 aastat. Ettevõttel on hea arengu ja ekspordipotentsiaal ning viimase majandusaasta müügikäive on olnud vähemalt 90 000 EUR /üheksakümmend tuhat eurot/.
 • Ekspertteenuse pakkuja ei tohi olla ettevõtjaga seotud isik tulumaksuseaduse mõistes. Teenuseosutajaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase 2 aasta jooksul olnud nõustamisprojektis kirjeldatud teenuste müük ja kellel on olemas vastavas valdkonnas nõustamise kogemus ja referentsid.

 

Taotlemise protsessi kirjeldus:

 • Enne eksperdi kaasamist täidab ettevõte avalduse Google Drive vormis ja kirjeldab plaanitava nõustamisprojekti teemasid.
 • Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant võtab avalduse saatnud ettevõttega ühendust ja selgitab nõustamisprojekti sobivust ning kontrollib eksperdi tausta ja referentse.
 • Kui avalduses kirjeldatud nõustamisprojekt vastab programmi tingimustele siis tuleb täita taotlus ja esitada sihtasutusele digiallkirjastatuna koos valitud eksperdi hinnapakkumisega. Taotluse vorm saadetakse taotlejale eraldi lisafailina.
 • Taotluses tuleb kirjeldada, mille jaoks täpsemalt ettevõte soovib eksperdi abi kasutada ning milline on soovitud tulemus. Vajadusel aitab konsultant taotlusvormi täita. 
 • Saare Arenduskeskus hindab programmis osalemise taotluse abikõlbulikkust ja selle sobivuse korral Saare Arenduskeskuse juhataja digiallkirjastab taotluse, millega Saare Arenduskeskus võtab kohustuse tasuda eksperdile taotluses kirjeldatud tingimustel nõustamisteenuste eest.
 • Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant kinnitab kirjalikult (e-kirja teel) osapooltele (ettevõttele ja eksperdile) nõustamisprojekti taotluse sobivuse. 
 • Kui nõustamistegevused on tehtud, esitab ettevõte sihtasutusele kinnituse, et kokkulepitud tööd on eksperdi poolt teostatud ja maksekorralduse, kus on näha eksperdile tasutud omafinantseeringu maksmise info. Omafinantseering on minimaalselt 5% eksperdi teenuse /2000 EUR/ hinnast.
 • Seejärel esitab ekspert SA Saaremaa Arenduskeskusele arve summas kuni 2000 eurot ilma käibemaksuta. Sihtasutus tasub arve, eksperdi arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul. Väljamaksed eksperdile toimuvad ühes osas. 
 • Ettevõtja kinnitab kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldab neid vajadusel kontrollida.

 

Rohkem infot toetuse kohta:

Jaanus Pihelgas

Ekspordi- ja ettevõtluskonsultant

jaanus@sasak.ee

+372 501 7171

 

Eksperdi kaasamise programmi toetatakse projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal perioodil 2020-2023“, mida  rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir