ee gb

PATEE 2017 - 2019

                                    

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Projekti akronüüm: PATEE
Kestvus: 01.01.2017 - 31.12.2019
Projekti kogueelarve: 219 580,95 €

Juhtpartner:

Projektipartnerid:

*Partnerid vastutavad projekti elluviimise eest ühiselt.

 

Tegevused:

  • Programmitegevus 1 - Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv

 

Saaremaa Arengustrateegia 2020 näeb piirkondliku nutika kasvu valdkondadena teadmistepõhist väikelaevaehitust, terviseturismi, rohemajandustehnoloogiate kasutuselevõttu ja rohemajandustoodete väljaarendamist. Neis valdkondades uusi arendusi luues ja olemasolevaid laiendades suureneb tööhõive ja kasvab keskmisest kõrgemat palka saavate töötajate arv.

1) Väikelaevaehitus - teadmistepõhise tootmise juurutamine ja sidussektori areng piirkonnas. Kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud ja mitmekülgsed teenused on kättesaadavad ning selle tagame erialaspetsiifilist kvalifikatsiooni tõstvate koolituste, seminaride ja õppevara koostamisega. Tõstame vastava eriala õpivõimaluste tuntuse kasvu.

2) Rohemajandus ja päikeseenergia - päikeseenergia kasutamise edendamine läbi teadlikkuse kasvu ja rohemajanduslikud arendused, mis võimaldavad elu maapiirkondades ja soodustavad keskkonnale sobiliku ettevõtluse arengut.

3) Terviseturism - olemasolevate terviseturismitoodete edasiarendamine ja uute väljatöötamine, terviseturismitoodete turundamine.

  • Programmitegevus 2 - Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine

 

Investeeringud ettevõtlusesse, nende kaudu nii uute ettevõtete loomine kui ka olemasolevate laiendamine, lisanduvad uued töökohad, eelkõige keskmisest kõrgema palgaga. Töökohtade lisandumine vähendab tööalast väljarännet saartelt ning välismaal ja mandril töötajate arvu. SKT kasv. Vähemalt 1 lisandunud välisinvesteering,.

1) Saare maakonna ja saaremaiste toodete vastastikku seotud ühisturundus. Lisandunud on vähemalt 1 atraktiivne ja jätkusuutlik turismiteenus, turistide arvu kahanemine on asendunud kasvuga.

2) Teemaparkide jm pereturismi toodete arendamine. Vähemalt 1 lisandunud jätkusuutlik turismiteenus.

3) Loomemaja rajamine ja selle kaudu teiste sektorite toetamine. On lisandunud uusi loomeettevõtjaid, hõbemajanduslikke ettevõtjaid ning töökohti.

  • Programmitegevus 3 - Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused

 

Tegevuse eesmärgiks on Saaremaa noorte ettevõtliku hoiaku edendamine läbi ettevõtlusalaste ühistegemiste ja koolituste ning maakonna äärealade ettevõtluskeskkonna kasvu toetamine Kuressaare linna ja lähiümbruse tasemest lähtuvalt. Saare maakond konkureerib edukalt Eesti suurimate linnapiirkondadega ja välisriikidega noorte elanike pärast. Maakonna äärealade ettevõtlus kasvab vähemalt sama kiiresti kui Kuressaares ja linna lähiümbruses.

§ 6. Toetatavad tegevused

(1) Toetust antakse projektile, mille tegevused on otseselt suunatud § 3 lõikes 2 nimetatud meetme tegevuse eesmärkide elluviimisele ja § 3 lõikes 3 nimetatud näitajate saavutamisele ning mis sisalduvad §-s 10 nimetatud piirkondlike algatuste tugiprogrammis.
(2) Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:
1) ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
2) ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
3) töökohtade loomisele ja säilitamisele;
4) tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
5) noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
6) muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

 

Projekt ei tohi sisaldada:

  1. Investeeringuid taristu arendamiseks;
  2. Tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

           

Määrustoetuse andmise tingimused PATEE tegevuseks

Saare maakonna arengustrateegia 2020

Saare maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava

PATEE 2017-19 täies mahus tugiprogramm

PATEE 2017.a. tegevuskava ja eelarve

PATEE 2017.a. taotlusvorm

PATEE 2018.a. tegevuskava ja eelarve

PATEE 2018.a. taotlusvorm

PATEE 2019.a. taotlusvorm

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
web by Elixir