ee gb

Tootmisettevõtete digi- ja personaliaudit


Tänaseid arenguid majanduses iseloomustab neljas tööstusrevolutsioon (Industry 4.0). See on uus väljakutse, mille eesmärgiks on riigi ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine. Vajaduse selle jaoks on tekitanud järjest konkurentsitihedamaks muutunud tootmine.

Seni, kuni meie tootmised ei ole täies ulatuses robotiseeritud ja kõik protsessid automaatsed, vajame jätkuvalt ka töötajaid. Ees on väljakutse, kuidas leida tegevusstrateegiaid, et inimestes peituvat potentsiaali kõige tõhusamalt ära kasutada.

Eelnevast tulenevalt viib SA Saare Arenduskeskus koostöös Hiiumaa ja Läänemaa arenduskeskustega läbi regionaalse tootmis- ja tööstusettevõtete digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditi, hindamaks ettevõtete tänast olukorda, leidmaks üles optimeerimist vajavad kohad ning andmaks kätte olulised arengusuunad.


INFOSEMINAR toimub 18. septembril KURESSAARES:

Aeg: 11:00 - 16:00 (18. sept., teisipäev).

Koht: spaahotell "Meri" I korrusel paiknev konverentsisaal "Abruka". Pargi 16, Kuressaare.

Auditites ja infoseminaril osalemine on tasuta

Vajalik on EELREGISTREERUMINE, mida saab teha SIIN!


INFOSEMINARI TEEMAD:

 • Tööstus 4.0 olemus ja arengutrendid.
 • Tootmise automatiseerimine ja tööstusrobootika.
 • Digitaaltehnikate kasutamine tootmises: vajadus ja otstarbekus.
 • Ettevõtte digiauditi olemus ja selleks ettevalmistamine.
 • Näitlik digiauditi tulemuste tutvustus ja nende interpretatsioon.
 • Auditi ajakava tutvustus.
 • Küsimused ja diskussioonarutelu.
 • Personalijuhtimise aktuaalsus ja väljakutsed tänapäeva ning tuleviku
  tööstuses.
 • Personalijuhtimine kui protsess ja selle osad.
 • Erinevate osade ülevaatlik tutvustus.
 • Erinevate valdkondade esmane hinnang sisetunde põhjal (võimalus
  võrrelda hiljem oma tulemusega).
 • Näitliku raporti ja soovituste tutvustus.
 • Auditi ajakava tutvustus.


1. TOOTMISE DIGITALISEERIMISE AUDITI TEGEVUSTE KIRJELDUS

Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis võimaldab erinevate allüksuste eesmärgipärast ja ladusat koostööd, tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvuse lühendamist, automatiseerida tootmist ning seeläbi tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Tootmise digitaliseerimise taset näitab erinevate digitaaltehnikate (kliendisuhete halduses CRM, tootmise ettevalmistamisel CAD/CAM, ERP, PLM, tootmisseadmete halduses CMMS, lao- ja logistikasüsteemides WMS, jms) kasutamise ulatus vertikaalse (tellimuse täitmine) ja horisontaalse (tootmine) väärtusahela ulatuses.

Ettevõttele on oluline adekvaatselt hinnata olukorda, fikseerida peamised kitsaskohad ning kaardistada oma vajadused ja võimalused.

Olukorrast ülevaate saamiseks ja lahenduste leidmiseks ettevõtetes aitab kaasa süsteemne lähenemine, mille aluseks on arenduskeskuse IMECC poolt väljatöötatud Internetipõhised analüüsivahendid, mis võimaldavad otseselt aru saada ettevõtte digitaliseerimise tasemest, selle vajaduspõhisusest, aga ka täiendavalt teha järeldusi ettevõtte tootlikkuse, automatiseerimise taseme, klastripõhise majandamise võimalikkuse, ettevõttesiseste kitsaskohtade jms kohta.

Planeeritavad tegevused koosnevad neljast etapist:

 • Ettevõtte digitaliseerimise taset, vajadust ja olemust ning auditit tutvustav seminar.
 • Digiauditi läbiviimine ja administreerimine.
 • Kokkuvõtete ja üldistuste tegemine ning võimalike tegevussuundade selgitamine.
 • Kokkuvõtev lõpuseminar tulemuste analüüsiks, selgitusteks, aruteludeks ja konsultatsioonideks. Toimub 1. novembril 2018. a. Kuressaares spaahotellis "Meri".

Digiauditi läbiviimine:

Veebipõhine küsimustik, mis hõlmab ettevõtte väärtusahelat iseloomustavaid tegevusi (protsesse) ja digitaaltehniliste vahendite (ka infotehnoloogiliste) kasutamise ulatust nende tegevuste (protsesside) teostamisel ettevõttes.

Kokku on 10 valdkonda ja iga valdkonna iseloomustamiseks 5 küsimust kolme valikvastusega, millest valida sobivaim variant. Küsimuste valdkonnad:

 • Internetipõhine kliendisuhete haldus (CRM),
 • Tootmise planeerimise ja tootmise ettevalmistamise automatiseerimine (PLM/ERP),
 • Füüsiliste seadmete suhtluskeskkond e. asjade internet (IoT),
 • Automatiseeritud kvaliteedikontroll (CAQ),
 • Tootmise jälgimise süsteem (MES),
 • Integreeritud vertikaalne ja horisontaalne väärtusahel,
 • Küber-füüsikaliste süsteemide kasutamine ettevõttes (CPS),
 • Ladude haldamise automatiseeritud süsteemi kautamine (WMS),
 • Seadmete hoolduse automatiseeritud süsteem (CMMS),
 • Kvaliteedikindlustamise süsteem koos testimislahendustega (LIMS).

NB! Vastamise aeg kuni 2 nädalat.


2. PERSONALIJUHTIMISE AUDITI TEGEVUSTE KIRJELDUS

Tegevused jagunevad nelja etappi:

 • Personalijuhtimise teemat ja auditit tutvustav seminar.
 • Auditi läbiviimine ja administreerimine.
 • Kokkuvõtte tegemine ja esitlemine.
 • Lõpuseminar koos tulemuste esitlemise, analüüsi ja konsultatsioonidega.


Personaliauditi läbiviimine:

 • Veebipõhise küsimustiku saatmine etteantud adressaatidele.
 • Audit: 10 personalijuhtimise kategooriat (à 5 küsimust):
  • 1. Personalijuhtimise strateegia.
  • 2. Personaliplaneerimine ja -andmed.
  • 3. Värbamine ja valik.
  • 4. Töötajate arendamine.
  • 5. Töötajate hoidmine.
  • 6. -ohutus.
  • 7. Kommunikatsioon ja tagasiside.
  • 8. Töösooritus.
  • 9. Tasustamine.
  • 10. Tulemuste juhtimine.

NB! Vastamise aeg kuni 2 nädalat.


Auditi kokkuvõtete tegemine:

 • Vastanud ettevõtete vastuste kokkuvõte ja koondraport.
 • Sõltuvalt valimi esinduslikkusest ka võimalused järelduse maakonna kohta.
 • Lõpuseminar koos digitaliseerimisauditi tulemuste esitamisega. Sihtgrupile suunatud kokkuvõtlik esitlus ja personalijuhtimise auditi tulemuste analüüs. Enamlevinud kitsaskohtade osas ning üldiste soovituste andmine.


  Lisainfo: Rainer Paenurk, Rainer@sasak.ee, 4 520 574

  Auditites ja avaseminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerumine, mida saab teha SIIN!

  Parvlaevainfo mandrilt tulijatele (Virtsu-Kuivastu): https://www.praamid.ee/wp

  Parvlaevainfo Hiiumaalt tulijatele (Sõru-Triigi): https://www.veeteed.com/

  Osalemine on tasuta.

  eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
  web by Elixir